EN | DE

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

ADRIA KLUB HOTEL D.O.O., Augusta Šenoe 42, Biograd na Moru, OIB: 37891290471, (u daljnjem tekstu: Adria Klub Hotel), poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke ADRIA KLUB HOTEL prikuplja, kako štitimo i koja su Vaša prava.

ADRIA KLUB HOTEL zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti Adria Klub Hotel. Svako nepridržavanje prethodnih uvjeta povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete ADRIA KLUB HOTEL -u po povredi za pojedini materijal.

Temeljne informacije

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka Adria Klub Hotela, osim ako je drugom politikom Adria Klub Hotel drugačije propisano. Iznimno, u odnosu na obradu podataka gostiju i korisnika usluga Adria Klub Hotel ova Politika ima prednost u odnosu na druge politike ako su tim politikama drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.

Voditelj obrade i zakonski okvir

Adria Klub Hotel, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu podataka

Adria Klub Hotel je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese: info@rudan.com odnosno putem pošte na adresu ADRIA KLUB HOTEL D.O.O., Augusta Šenoe 42, Biograd na Moru, Republika Hrvatska.

Primjena načela zaštite podataka

ADRIA KLUB HOTEL u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.

 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.

 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.

 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i Adria Klub Hotela; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.

 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.

 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.

 • Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.

 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Dostava podataka trećim subjektima

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici Adria Klub Hotela koji pružaju informatičke usluge ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s Adria Klub Hotelom zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i Adria Klub Hotel zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, Adria Klub Hotel osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši moguć standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, Adria Klub Hotel će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Ujedno, uputit će se ispitanika na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje ako prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili ako je primjenjiv članak 49. stavak 1. podstavak 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke ADRIA KLUB HOTEL je dužan skupljati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke ADRIA KLUB HOTEL može skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno:

 • ispunjenja ugovora o smještaju

 • ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost

 • u svrhe direktnog marketinga

 • slanja ponuda

 • u svrhe održavanja nagradnih igara

 • u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu

 • u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera video nadzora

Adria Klub Hotel jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.

Adria Klub Hotel može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:

 • zakonska,

 • ugovorna,

 • ključni interesi ispitanika,

 • legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili

 • privola ili izričita privola ispitanika ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Mjesta prikupljanja podataka

ADRIA KLUB HOTEL prikuplja vaše podatke tijekom:

 • rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonom)

 • prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju – prijava na recepciji objekta, ispunjavanjem registracijske kartice

 • prijave na newsletter na internetskim stranicama Adria Klub Hotela uključujući prijavu na besplatan Wi Fi.

 • pristupanja u članstvo programa vjernosti

 • sudjelovanja u nagradnoj igri ispunjavanjem anketnog obrasca

 • na mjestima pod sustavom video nadzora.

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje ADRIA KLUB HOTEL prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje ADRIA KLUB HOTEL prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje ADRIA KLUB HOTEL prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina.

Ostale podatke koje ADRIA KLUB HOTEL prikuplja temeljem izričite privole gosta (broj mobitela, broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja i preferencija destinacije) čuvat će u svojoj bazi gostiju 5 godina.

Adria Klub Hotel također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak Adria Klub Hotel će koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete besplatno tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Adria Klub Hotel omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu,

 • brisanje (“pravo na zaborav”) osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas Adria Klub Hotel brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je Adria Klub Hotel dužno imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,

 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka

 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,

 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,

 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr)

Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@rudan.com odnosno putem pošte na adresu Adria Klub Hotel d.o.o., Augusta Šenoe 42, Biograd na Moru, Republika Hrvatska.

Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, Adria Klub Hotel kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite Adria Klub Hotelu minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Adria Klub Hotel Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu.

Osobne podatke koje Adria Klub Hotel evidentira već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise):

 • ime i prezime

 • adresa prebivališta (hrvatski državljani)

 • datum rođenja

 • broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja

 • državljanstvo

 • ime objekta

 • broj smještajne jedinice

 • datum dolaska i odlaska gosta

 • spol.

Navedene podatke Adria Klub Hotel čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, Adria Klub Hotel je dužan čuvati i sve račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, Adria Klub Hotel prikuplja pri rezervaciji, kao i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, sljedeće podatke:

 • e-mail

 • jezik

 • telefon.

Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su na primjer: način putovanja, s kime putujete, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni ako imaju izravnu vezu s pružanjem usluge smještaja, te će biti brisani nakon Vašeg odlaska iz smještajnog objekta.

Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), Adria Klub Hotel kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati u svoju bazu gostiju i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Adria Klub Hotel putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na zaborav) iz baze podataka u tu svrhu.

Za vrijeme i nakon boravka, Adria Klub Hotel Vama kao gostu putem e-maila kojeg smo dobili od Vas, šalje upitnik o zadovoljstvu koji, ukoliko ga želite ispuniti, dakle isključivo uz vašu privolu, upitnik obrađuje Adria Klub Hotel. Primarna svrha upitnika o zadovoljstvu je prikupljanje podataka o usluzi radi unaprjeđenja usluge od strane Adria Klub Hotela te Adria Klub Hotel te podatke iz upitnika depersonalizira i obrađuje u statističke svrhe.

Dodatno, osoba koja rezervira smještaj odnosno gost može dati posebno dopuštenje, privolu, Adria Klub Hotelu, da sve njegove podatke, poput:

 • ime

 • prezime

 • e-mail

 • datum rođenja

 • država

 • ostali osobni podatci koji se prikupe tijekom boravka (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.)

 • ostali osobni podaci koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu.

prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Adria Klub Hotel putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Podaci se čuvaju u bazi gostiju Adria Klub Hotela 5 godina.

Adria Klub Hotel također prikuplja osobne podatke putem sustava video nadzora.

Osobni podaci koji se prikupljaju prijavom na newsletter uključujući prijavu na besplatan Wi Fi.

Prilikom prijave na newsletter ispitanik će imati mogućnost dati sljedeće dodatne podatke uz privolu (ne uključujući ime, i prezime te e-mail adresu koje Adria Klub Hotel prikuplja temeljem legitimnog interesa):

 • spol

 • datum rođenja

 • država

 • jezik.

Prilikom ažuriranja prijave na newsletter ispitanik će imati mogućnost dati sljedeće dodatne podatke uz privolu:

 • ulica, kućni broj, poštanski broj, grad

 • broj telefona

 • broj mobitela

 • interesi

 • način putovanja

 • kućni ljubimci

 • preferencija smještaja

 • preferencija destinacije.

Prikupljeni podaci se prikupljaju temeljem izričite privole u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Adria Klub Hotel putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

Podaci se čuvaju u bazi gostiju Adria Klub Hotela 5 godina.

Ispitanik ima pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Osobni Podaci koji se prikupljaju prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri / popunjavanja anketnog obrasca

Adria Klub Hotel može povremeno organizirati i nagradne igre, u kojem slučaju će prikupljati Vaše osobne podatke samo ako se odlučite sudjelovati u nagradnoj igri. Podaci koji će se na taj način prikupljati i koji su nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će određeni Pravilima nagradne igre, pri svakoj zasebnoj nagradnoj igri, te mogu biti različiti. Tako prikupljeni podaci temeljem svojevrsne ugovorne obveze koristit će u svrhu provođenja nagradne igre, sukladno pravilima nagradne igre. te brisani u roku od 5 godina nakon završetka nagradne igre.

U slučaju da ispunite anketni obrazac za nagradnu igru s podacima koji nisu nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, (podaci mogu biti različiti u različitim nagradnim igrama) Adria Klub Hotel sve te depersonalizirane podatke može koristiti u statističke svrhe.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi, koje ispunite u anketnom obrascu za nagradnu igru, Adria Klub Hotel ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Adria Klub Hotela putem e-maila. U ovom slučaju ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

Navedeni podaci se čuvaju u bazi gostiju Adria Klub Hotel 10 godina.

Ispitanik ima pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Dodatno, osoba koja sudjeluje u nagradnoj igri može dati posebno dopuštenje, privolu, Adria Klub Hotel da sve njegove podatke koje daje ispunjavajući anketni obrazac za nagradnu igru (podaci mogu biti različiti u različitim nagradnim igrama) Adria Klub Hotel prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Adria Klub Hotel putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Podaci se čuvaju u bazi gostiju Adria Klub Hotel 5 godina.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Koristimo različite vrste kolačića:

 • Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.

 • Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

 • Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica Adria Klub Hotela. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

Adria Klub Hotel pohranjuje kolačiće u bazu i čuva ih najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).

Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama Adria Klub Hotela u bilo kojem trenutku ih možete promijeniti na linku: (link prema cookie consent boxu). Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a ovdje donosimo postupke za najpopularnije internetske preglednike:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Sustav video nadzora

Adria Klub Hotel kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere video nadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere.

Adria Klub Hotel svjestan je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti Adria Klub Hotela.

Videozapisi se redovito presnimavaju tako da se automatski brišu nakon najviše 15 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, Adria Klub Hotel može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri Adria Klub Hotela registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

Zaštita osobnih podataka djece

Adria Klub Hotel savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Adria Klub Hotel ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu do 18 godine života, dozvoljena je Adria Klub Hotel isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija Adria Klub Hotelu, na bilo koji način (rezervacija, registracijska kartica…) jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Adria Klub Hotel Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Adria Klub Hotel, kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka. Stoga, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Također, Adria Klub Hotel provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru Adria Klub Hotel primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Evidencije o aktivnostima obrade

Adria Klub Hotel kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade sa sljedećim podacima:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i službenika za zaštitu podataka;

 • svrhe obrade;

 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;

 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;

 • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;

 • ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

Postupanje po povredama osobnih podataka

Adria Klub Hotel kao voditelj obrade osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Adria Klub Hotel kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Procjena učinka na zaštitu podataka

Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Adria Klub Hotel kao voditelj obrade, prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka.

Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike.

Adria Klub Hotel provodi procjenu učinka na zaštitu podataka u slučaju:

 • sustavne i opsežne procjene osobnih aspekata u vezi s pojedincima koja se temelji na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, i na temelju koje se donose odluke koje proizvode pravne učinke koji se odnose na pojedinca ili na sličan način značajno utječu na pojedinca;

 • opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. ili podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10. Uredbe;

 • sustavnog praćenja javno dostupnog područja u velikoj mjeri,

 • u drugim situacijama koje određuje nadležno nadzorno tijelo.

Adria Klub Hotel osigurava adekvatnu uključenost službenika za zaštitu podataka u postupku procjene učinka.

U skladu s odredbama Uredbe, po potrebi nakon postupka procjene učinka provest će se postupak prethodnog savjetovanja s nadzornim tijelom.

Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.hoteladria.hr te također i na recepciji našeg objekta.

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama www.hoteladria.hr te na recepciji našeg objekta.

Prijaviti se